Powrót do Projekt EFS

„Chcę więcej, więcej potrafię”

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III.

Od września 2012r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Chcę więcej, więcej potrafię” Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I- III szkół podstawowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej I Etap Edukacyjny w Mostkach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wsparcie oraz dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  uczniów.

Celami szczegółowymi projektu są:
1. udostępnienie każdemu uczniowi objętemu wsparciem w ramach projektu oferty zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami a także możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
2. poniesienie jakości nauczania indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem w związku z wyposażeniem szkoły  w niezbędne materiały dydaktyczne.

W ramach realizowanego projektu prowadzone są  następujące zajęcia:

  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne ( dogoterapeutyczne) dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
  • zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone dysleksją.

Wprowadzono 13.11.2012r.

Izabela Banaś

Świebodzin